Vzhůru na wellness farmu!

Společnost GLEICH Aluminium jako jeden z mála výrobců hliníkových bloků disponuje vlastním provozem na tepelné zpracování. Ale co se přesně během tepelného zpracování odehrává a proč je vlastně potřeba?

Nadneseně řečeno vstupní ingoty, nejprve projdou wellnessovou kůrou. Z té se vrací zcela uvolněné a jsou tak připravené pro různá využití…

Trochu techničtěji a podrobněji to lze popsat následovně:

Počínaje tavením vlastních surovin v elektrolýze, přes polotovary jako klasické plechy, bloky a tyče, až po koncové výrobky jako tenké hliníkové fólie anebo motorové bloky hrají do procesu zařazená tepelná zpracování vždy důležitou roli.

Cílem každého tepelného zpracování by mělo být s co nejmenším vynaložením energie dosáhnout optimálního výsledku. Vedle poznatků ohledně pochodů ve struktuře probíhajících v závislosti na teplotě jsou nesmírně důležité také základní technologické vědomosti. Často je k vidění, že jsou hliníkové produkty zpracovávány v pecích navržených pro ocel. Žádoucí účinky, resp. vlastnosti, jsou nezřídka dosahovány v nedostatečné míře nebo dokonce vůbec.

Při zpracovávání hliníku je nutno zohlednit, že máme co do činění s kovem s poměrně nízkou teplotou tavení a tudíž s kovem citlivým. Zatímco se v oblasti oceli teplotní odchylky 30-50 °C, jeví přímo jako směšné, může u hliníkových produktů už u odchylek nad 10 °C docházet k poškození struktury nebo k tomu, že se nedostaví žádoucí účinky.

Jak bylo již předem řečeno, zaujímají hliníkové produkty nesmírně významné místo v rámci výrobního řetězce koncového produktu.
Ingoty se téměř výlučně žíhají v plynem vytápěných zvonových pecích, ve velkém počtu a množství. Řízení a z toho plynoucí vyrovnávání teplot (křivky ohřevu a chladnutí) je často těžkopádné. Nevyhnutelným a nepříjemným důsledkem jsou tak velké teplotní výkyvy uvnitř zařízení a tím pádem i uvnitř vlastních ingotů. Nezvládnutelná vlastní napětí a nerovnoměrné pevnostní vlastnosti mají velmi špatný vliv v průběhu následných zpracovacích procesů, až po koncový výrobek.

Celosvětově jedinečné zařízení na tepelné zpracování u společnosti GLEICH Aluminium v této oblasti jde úplně jiným směrem. Celé zařízení sestává z více samostatných agregátů, které jsou ve sledu programu vzájemně propojené. V pecích je tepelné zpracování zajišťováno elektrickým ohřevem.

Zvlášť důležitý proces ochlazování probíhá v takzvaných tepelně výměnných pecích, ve kterých, vedle přesné kontroly snižování teploty, probíhá přenos tepla s parametry definovanými na jeden ingot nacházející se v ohřívacím cyklu. Tímto způsobem se energie vynakládá nejen šetrně a s ohledem na životní prostředí, ale navíc i nepřetržitě.

G.AL Aluminium-Blöcke in der Produktionshalle gestapelt
Vollautomatische Wärmebehandlungsanlage von G.AL Aluminium-Walzbarren
Bereitstellung von G.AL Aluminum-Blöcken für die Zuführung zur Wärmebehandlungsanlage
Aluminium-Block auf Bandsäge

Unsere Produktion