+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

Etické zásady

Etické zásady

V souvislosti s dodržováním předpisů (compliance) má samozřejmě velmi velký význam dodržování zákonů a pravidel v každodenním obchodním styku. Kromě toho si však myslíme, že tento pojem je nutné vnímat v celé jeho šíři a především jej pak uplatňovat v praxi. Z tohoto důvodu jsou loajalita, integrita a dodržování etických zásad dalšími pilíři aktivně uplatňovaného systému dodržování předpisů.

Loajalita:

Loajalita znamená oboustrannou důvěru. Firma GLEICH sdílí tuto důvěru se svými zákazníky, zaměstnanci a dodavateli na základě otevřeného a čestného partnerství. Loajalita je jedním ze základních kamenů uvnitř našeho podniku a našich obchodních vztahů.

Integrita:

U našich celosvětových obchodních aktivit odsuzujeme veškeré praktiky, které nejsou založeny na důvěře, integritě a čestném jednání. Korupce a nečestná soutěž nepřispívají k utváření dlouhodobých partnerství a jejich udržování.
Všichni naši partneři jsou si této zásady vědomi a vyzýváme je, aby se takových nečestných praktik rovněž zdrželi.

Etické zásady:

Všechny podniky i zaměstnanci skupiny GLEICH se zavazují k sociálně odpovědnému a eticky korektnímu chování. K tomu patří mimo jiné:

  • Závazek akceptovat a dodržovat národní zákony upravující pracovní vztahy a mezinárodní dohody
  • Zákaz dětské práce
  • Zákaz nucených prací, a to i ve smyslu Social Accountability 8000 (SA8000) (sociální zodpovědnost)
  • Dodržování platných předpisů, závazků a směrnic v souvislosti se zdravím a bezpečností všech osob ve společnosti především osob ve společnosti činných
  • Dodržování maximální přípustné pracovní doby, sociálně vytvořená úprava přesčasů a úprava dostatečné doby na zotavenou (alespoň 1 den na jeden pracovní týden a velkorysá úprava dovolených).
  • Mzda, z níž lze zajistit základní životní potřeby, nejméně však zákonná minimální mzda
  • Zákaz diskriminace (žádná diskriminace na základě rasy, společenské třídy, národnosti, náboženského vyznání, hendikepu, pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti k odborům či politickým stranám)
  • Zákaz disciplinárních opatření ve smyslu SA8000 (psychické, fyzické a verbální zneužívání nebo jejich tolerování a také utiskování (mobbing) zaměstnanců)
  • Zákaz omezení svobody projevu a názorů
  • Zádné obrábění/používání materiálů, které byly získány při nerespektování sociálních, etických, ekologických, ekonomických a občanských zásad (konfliktní materiály, především podle zákona Dodd-Frank-Act)

Můžete získat další informace v našem prohlášení dodavatele, které najdete v oblasti stahování.