Przestrzeganie prawa

W bieżącej działalności bardzo duże znaczenie przywiązujemy do przestrzegania przepisów prawa i Kodeksu Pracy. Uważamy, że koncepcja ta powinna być postrzegana całościowo i odzwierciedlać się w postawie pracowników. Z tego względu kolejnymi filarami aktywnie praktykowanymi w naszej działalności są takie wartości jak lojalność, uczciwość i zasady etyczne.

Lojalność:

Lojalność oznacza wzajemne zaufanie. GLEICH praktykuje to zaufanie w relacjach ze swoimi klientami, pracownikami i dostawcami opierając się na zasadach otwartego i uczciwego partnerstwa. Lojalność jest jednym z fundamentów wewnątrz naszej firmy i naszej działalności.

Integralność:

W aspekcie naszej globalnej działalności, potępiamy wszelkie praktyki, które nie są oparte na zaufaniu, uczciwości i rzetelności. Korupcja i nieuczciwa konkurencja nie pomagają w utrzymaniu długoterminowej i harmonijnej współpracy.
Wszyscy nasi partnerzy są świadomi tej zasady i są wezwani przez nas także do powstrzymania się od takich nieuczciwych praktyk.

Zasady etyczne:

Wszystkie przedsiębiorstwa i pracownicy w ramach grupy GLEICH zobowiązują się do postępowania w sposób społecznie odpowiedzialny i zgodny z zasadami etyki. 
Do zasad tych należą:

  • zobowiązanie się akceptowania krajowego prawa pracy i umów międzynarodowych w tym zakresie
  • zakaz pracy dzieci
  • zakaz pracy przymusowej, w tym w znaczeniu Social Accountability 8000 (SA8000)
  • przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń oraz dyrektyw odnoszących się do zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich osób pracujących dla firmy lub w firmie
  • przestrzeganie maksymalnego wymiaru czasu pracy, społecznie uzgodnionego wymiaru pracy w godzinach nadliczbowych i regulacji dotyczących czasu odpoczynku (co najmniej 1 dzień w tygodniu wolny od pracy i regulacje dotyczące urlopów)
  • zapewnienie wynagrodzenia umożliwiającego podstawowe utrzymanie, stanowiące co najmniej równowartość minimalnego poziomu ustawowego
  • zakaz dyskryminacji (dyskryminacja ze względu na rasę, klasę społeczną, narodowość, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, przynależność związkową lub polityczną)
  • zakazu stosowania środków dyscyplinarnych w rozumieniu SA8000 (metod psychicznego, fizycznego i werbalnego przymusu [mobbing], nadużyć lub tolerowania ich wobec pracowników)
  • zakaz ograniczania swobody wypowiedzi
  • brak przetwarzania / wykorzystania surowców, które są uzyskane wbrew zasadom społecznym, etycznym, środowiskowym, ekonomicznym i prawu międzynarodowemu (surowce sporne, między innymi na podstawie ustawy Dodda-Franka)

You can get further information within our supplier decleration which you can find in the download area.

The diversity of our employees as a representation of a world globe